สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

“สำนักวิชาวิทยาศาสตร์” เป็นหนึ่งในสามสำนักวิชาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ.2541 โดยเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอกในหลากหลายสาขาวิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกเป็นสำนักวิชาแรกในมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2546

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย เราจึงพร้อมที่จะทำงานวิจัยที่ค้นคว้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในระดับภูมิภาค ชาติและนานาชาติ นอกจากนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยหลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
0 5391 6682
0 5391 6776
science@mfu.ac.th
science.mfu.ac.th