สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทางด้านมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงเป็นที่พึ่งของสังคมหลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
0 5391 6722
0 5391 6723
liberal-arts@mfu.ac.th
liberalarts.mfu.ac.th