ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2 อาจารย์ วรรัตน์ มากเทพพงษ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5 อาจารย์ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
6 อาจารย์แสงเดือน กันทะขู้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
7 อาจารย์นภมณ ยารวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
8 อาจารย์วรางคณา อ่ำศรีเวียง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
9 อาจารย์ภาวดี วิมลพันธุ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
10 อาจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์