ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2 อาจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3 อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
4 อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5 อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
6 อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
9 อาจารย์มยุรมาศ แสงเงิน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง