ร่วมงานกับ มฟล.

รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ - ศูนย์อาหาร ครั้งที่ 2/2562 (ขยายเวลารับสมัคร)
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรับสมัครพนักงานสายบริหารวิชาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี, ผู้อำนวยการศูนย์)
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 2/2561
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาศรม ครั้งที่ 4/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน สังกัดวนาศรม ครั้งที่ 2/2561
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาศรม ครั้งที่ 2/2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ รับสมัครแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 1/2561