ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ประชาสัมพันธ์สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

คณะ ป.ป.ช. เชียงราย เข้าพบผู้บริหาร มฟล. ในการขับเคลื่อนรายวิชา Anti-Corruption และการดำเนินงานด้าน ITA

มฟล. ประกาศ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 เน้นย้ำต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

มฟล. ได้รับ 92.88 คะแนน อยู่ในระดับผ่าน จากการประเมิน ITA ประจำปี 2566 ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช.

มฟล. ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จ ITA กับ ผู้แทน ป.ป.ช. เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินในปีงบ 2566 พร้อมทั้งรักษา พัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

มฟล. จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดส่งข้อมูล MFU ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

อธิการบดี มฟล. ประกาศ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 เน้นย้ำต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

มฟล. รับใบประกาศเกียรติคุณ ITA : ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

มฟล. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ เพิ่มทักษะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักงาน

อธิการบดีเป็นประธานการประชุม ITA ประจำปี 2564 เน้นย้ำหลักบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ "ไม่รับสินบน"