ทำเนียบนักวิจัย

# รายชื่อนักวิจัย สำนักวิชา
1 อาจารย์ธีรศักดิ์ บุญวัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 อาจารย์ ดร.นิตยา ผาสุขพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 อาจารย์จุรีภรณ์ อิ้มพัฒน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 อาจารย์ศศิมา พกุลานนท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7 อาจารย์หฤทัย เพ็ชรวิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 อาจารย์สรายุธ มงคล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 อาจารย์พิลาสินี วงษ์นุช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10 อาจารย์ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11 อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ