โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MuSeum MFU
25 มฟล
pdpa

 

 

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในลักษณะพิพิธภัณฑสถาน เพื่อนำเสนอความรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑสถานที่เป็นมาตรฐาน เป็นแหล่งค้นคว้า บริการวิชาการ มีผลเชิงรุกทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม แถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม ภาพถ่ายหนังสือ ฯลฯ ให้พิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวทางวิชาการร่วมสมัยตลอดเวลา