ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง (ย้อนหลัง)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ ระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องทำน้ำร้อนชนิด Heat Pump อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประกวดราคางานซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงบริเวณและระบบสาธารณูปโภคภายนอก อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบจำหน่ายแก๊สทางการแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง-๘๐ องศาเซลเซียส (ชนิด ๒ ประตู) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบสุญญากาศ (Rotary Evaporator) ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย แห่งที่ ๑

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร แห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบพัสดุ

ไม่พบข่าว