ข่าวเด่น

Audax Randonneurs Thailand ออกสตาร์ทปั่นทางไกล 200 กิโลเมตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ

มฟล. จัดงานวันเด็ก สนุก ได้ความรู้ ฝึกนักศึกษานำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์สังคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา อธิการบดี นักศึกษา