ข่าวเด่น

มฟล.ประชุมหารือการจัดสอบออนไลน์ร่วมกับผู้แทนนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม SDG04 SDG05 SDG10 SDG16 SDG17 ข่าวเด่น

MFii จัด Workshop “Product Photoshoot ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล. จัดโครงการนิติกรพบพนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร SDG16 SDG17 ข่าวเด่น ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

MLII จัดกิจกรรม Teaching Club ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team เรื่อง Game-Based Learning

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

มฟล. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลักษณะไม้มงคลในการกรองฝุ่น P.M.2.5 รอบบ้าน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการประชาสัมพันธ์เดินสายให้ความรู้การทำสื่อเผยแพร่ผลปฏิบัติงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล. เล็งเห็นความสำคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจัดสัมมนาให้ความรู้บุคลากรทุกระดับ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น