ข่าวเด่น

มฟล.จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดให้กับเรือนจำกลาง จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

สำนักวิชาการจัดการได้รับการรับรองมาตรฐาน THE-ICE

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาการจัดการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา การให้คำปรึกษาและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า รุ่นที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ชวนนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้ประเพณีไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักงานบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ

มฟล. จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมเมียนมา สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จัดแข่งขันสุนทรพจน์จีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา