ข่าวเด่น

มฟล. จัดการบรรยาย รับมือกับความกดดัน ช่วยนักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

มฟล. จัดการสอบภาคปฏิบัติ คัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 3 พ.ศ.2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS)

มฟล. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และ ศาตราจารย์พิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา

มฟล. ร่วมลงนามพัฒนานักศึกษาสู่ Startup กับบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเมตาเวิร์ส (Metaverse)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา