ข่าวเด่น

สำนักวิชาไอทีจัด MOU บ.ซัมมิท คอมพิวเตอร์ ในการร่วมมือทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มฟล.จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนให้ครูและผู้นำชุมชนลดปัญหาขยะครัวเรือน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ศูนย์บริการวิชาการ

สน.วิทย์ จัดกิจกรรม The 5th Science Symposium เสริมทักษะการนำเสนอผลงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์