ข่าวเด่น

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โชว์ศักยภาพ จัดกิจกรรมศิลปศาสตร์โชว์ ครั้งที่ 15

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มฟล. มอบชุดผลิตภัณฑ์ 'เจ้าคุณวัน' ให้แก่ตำรวจภูธร ภาค 5

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. จัดพิธีเบิกปฐพีอาคารศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center

ส่วนพัฒนานักศึกษา ทำบุญหอพักนักศึกษา พร้อมจัดกิจกรรม Open House

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา นักศึกษา

มฟล. ร่วม กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนา โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา

ห้องสมุด มฟล. จัดขนมไทย-น้ำสมุนไพร เพิ่มพลังนักศึกษาอ่านหนังสือสอบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ