ข่าวเด่น

อธิการบดี ให้โอวาทนักเรียนสิรินธร หวังให้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษาสิรินธร มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

มฟล.ร่วมใจ…ฉีดพ่นละอองน้ำลดหมอกควันพร้อมชาวเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาเตรียมฝึกงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา