ข่าวเด่น

อธิการบดี มฟล. นำเครือข่าย EEC ดูงาน ม.บูรพา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ