แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับประมวลผลงานมัลติมีเดีย พร้อมเครื่องสำรองไฟ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าจ้างเหมาบริษัททัวร์ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าจ้างทำปกปริญญาบัตร