แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องจ่ายยาพร้อมบรรจุ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Chiller Plant System

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เครื่องรักษาโรคด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen therapy) จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐ ตัว ราคาตัวละ ๑๒,๐๐๐ บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Access Point จำนวน ๑๕๐ ตัว ราคาตัวละ ๓๕,๐๐๐ บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าต่อสิทธิ์ฐานข้อมูล (ฐานข้อมูล SCOPUS) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘๕ เครื่อง สัญญาการเช่าเริ่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เดือน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ