แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Chiller Plant System

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace Education Plus จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชุดระบบตู้ล่ามแปลภาษาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือฯ) จำนวน ๗ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดซื้อวัตถุดิบอาหารสด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งานปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงปีเดียว จำนวน ๖ รายการ