แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ Picosecond ชนิด Nd YAG พร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่น Pico Way ALEX HEAD PICOWAY)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าต่อสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (สัญญาเริ่ม ๔ เม.ย.๖๗ - ๓ เม.ย.๖๗)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - พ.ศ.๒๕๗๑) (๕ ปี)