แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าต่อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (สัญญาเริ่ม ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ค่าจ้างพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เช่าเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (รถบัสปรับอากาศ) โครงการฝึกปฏิบัติในรายวิชา การดำเนินการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์อาชีพ (๑๒๐๕๒๑๐: Tour Business Operations and Professional Tour Guiding) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๗ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๙๓ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ