แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงพร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา-เผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒,๐๘๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้อง Food Makerspace/Future Food Lab (ห้อง Ml๔๐๕ อาคาร l-Park M-Square) ภายใต้โครงการจัดตั้งและการดำเนินการ Food Makerspace/Future Food Lab ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการโรงเรือนปลูกพืชพร้อมชุดระบบให้น้ำและธาตุอาหารอัตโนมัติพร้อมติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์ม

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อน้ำยาวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อเครื่องวัดสภาพผิวหลายหัว

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานปรับปรุง จำนวน ๓ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ขาย และค่าจ้างพัฒนาระบบรับเข้านักศึกษา