แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก พร้อมระบบสาธารณูปการ ณ โรงพยาบาลลำพูน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อชั้นวางของปรับระดับได้ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕ ชั้น จำนวน ๖๖ ตู้ ราคาตู้ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก พร้อมระบบสาธารณูปการ ณ โรงพยาบาลลำพูน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาเคมีคลินิก (ระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน 3 รายการ