แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๒,๐๘๐ เครื่อง (สัญญาการเช่าเริ่ม ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๓๓ เดือน ผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๗) และ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๑,๗๘๘ เครื่อง (สัญญาการเช่าเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๓ เดือน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๐๘๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๓๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการค่าจ้างพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ และ จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบำรุงรักษาความสะอาด และ รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อรถรับรองและจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดิจิตัล ชั้น ๖ อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สัญญาเช่าเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานปรับปรุงห้องเรียนพุทธศิลป์ อาคารพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (D2)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องครัว อาคารบ้านพักบุคลากร A๑-๑ และอาคารวันชัย ศิริชนะ (AD)