แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เครื่องสแกนสไลด์ สำหรับ digital pathology ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘๕ เครื่อง สัญญาการเช่าเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ๒๑ ชุด จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องปั๊มหัวใจแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย