แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒๔ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ NEURONOX 100 UNITS จำนวน ๒๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างปรับปรุงสถานที่วางระบบผลิต น้ำดื่มลานดาว ชนิดบรรจุถัง ๒๐ ลิตร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๕ (S๕)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม ณ จังหวัดชิชูโอเกะและจังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒-๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร