แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานก่อสร้างลานจอดรถชั่วคราวผิวเซอร์เฟสทรีตเม้นชั้นเดียว บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าซ่อมแซมอาคารวนาศรม

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีต บริเวณอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และงานก่อสร้างลานจอดรถชั่วคราว ผิวเฟสทรีตเม้นชั้นเดียว บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าเช่า จำนวน ๓ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างเหมาค่าบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการรถโดยวารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑๖ คัน