แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก้าวไปสู่ Creative City) ภายใต้กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก้าวไปสู่ Creative City

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าจ้างพัฒนาระบบเอกสารทางการศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๙๐ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร S ๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบมือถือ จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจึดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ