แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล CINAHL Complete and Plus Nursing Reference Center (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล CEIC Data (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เครื่องบริหารข้อเข่า (Continuous Passive motions) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จักรยานวัดงาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นหลังคา (Solar rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT Scan) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑