แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องแก๊สโครมา โตกราฟพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างแบบ ไอระเหย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รายการเครื่องติดฉลากหลอดเลือด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็ก ชนิดความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ด้านฮอร์โมนและตรวจวิเคราะห์ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เตียงตรวจภายในไฟฟ้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าวัสดุของที่ระลึก (เสื้อโปโลครบรอบ ๒๕ ปี มฟล.) จำนวน ๓,๒๖๐ ตัว

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๒,๐๘๐ เครื่อง ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘๕ เครื่อง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องอบทำผงแห้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร,ลิฟต์ขนของ และบันไดเลื่อน จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าบริการทำความสะอาด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จำนวน ๖ รายการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Chiller Plant System จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ฯ จำนวน ๑งานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐กันยายน ๒๕๖๗)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างบำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗