แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (บำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ Picosecond ชนิด Nd YAG พร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่น Pico Way HEAD SEED)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ชุดโต๊ะปฏิบัติการแลปทันตกรรม จำนวน ๖ ชุด ราคาชุดละ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท