แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ค่าจ้างพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน์จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าสถานที่ จัดกิจกรรมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์และทดลองตลาด

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาดำเนินการถอดอัตลักษณ์ ออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างติดตั้ง Cable Box หม้อแปลงไฟฟ้า

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาเคมีคลินิก (ระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ โครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพกายใจเพื่อป้องกันโรค ฯ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วีคซีนไข้หวัด ๔ สายพันธุ์ ระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจ้างพัฒนาระบบสารบรรณออนไลน์ จำนวน ๑ งาน