แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาสารชีวเคมีแลภูมิคุ้มกัน จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๐ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๙ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๓๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ รวมศูนย์ Chiller Plant System จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑๐ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๙๘ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ด้านฮอร์โมนและตรวจวิเคราะห์ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน ๖๕๐ เครื่อง ระยะเวลา ๓๔ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Chiller Plant System จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖