แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘๕ เครื่อง สัญญาการเช่าเริ่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เดือน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙๐ เครื่อง สัญญาการเช่าเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องควบคุมการทำงานเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูก จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระบบเสียงสำหรับห้องประชุม ๔๑ ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เครื่องรักษาโรคด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า แบบประตู ๒ ช่องทาง จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เครื่องสแกนสไลด์สำหรับ digital pathology ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen therapy) จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท