แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานปรับปรุง จำนวน ๑ รายการ งานก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าควบคุมก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รถยนต์ตู้ปรับอากาศ ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน คันละ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนหลัก

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ด้านฮอร์โมนและตรวจวิเคราะห์ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบำรุงรักษา จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ระยะเวลา ๓๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อครุภัณฑ์และงานปรับปรุง จำนวน ๒๖ รายการ