แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อสิทธิ์การใช้งาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าซื้อสิทธิ์และต่อสิทธิ์การใช้งาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (สัญญาเริ่ม 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด และ รักษาความปลอดภัย (ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2563)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 21 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานปรับปรุงของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการงบดำเนินงาน จำนวน 52 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 33 เดือน ตั้งต่วันที่ 1 ม.ค.63-30 ก.ย.65

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อรายการหมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 3 รายการ