แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดและสารคัดคลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาสารชีวเคมีและภูมิคุ้มกัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง (MRI) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานจ้างเหมาบำรุงรักษา จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดซื้อชุดปฏิบัติการศรีษะหุ่นจำลอง จำนวน ๓๒ ชุด ราคาชุดละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์