แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาฯ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (แผ่นหน้าโต๊ะอ่านหนังสือขนาด (๖๐*๙๕ ซม. พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดพกพา พร้อมแสดงประสิทธิภาพการนวดหัวใจ จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างเหมา จำนวน ๓ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา จำนวน ๒ รายการ และค่าแก๊สทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน ๑ งาน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์พยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมารายงานผลตรวจวินิจฉัยทางรังสี จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รถเข็นจ่ายยา เเบบ 24 ลิ้นชัก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๐ คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างแบบไอระเหย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างบำรุงรักษาฯ จำนวน ๒ รายการ และ เช่า จำนวน ๑ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ